HANSA-FLEX AG
Vi koristite Internet Explorer.
Deaktivirajte po potrebi režim kompatibilnosti da biste koristili katalog u celom obimu.

search Pretraga

Pomoć za pretraživanje

Српски

Odabrati jezik

Stanje: 2017-10-19HANSA-FLEX pretraga proizvoda

Pretraga proizvoda funkcioniše pomoću inteligentne logične analize, kako biste brzo i jednostavno došli do željenog rezultata.

Jednostavna pretraga

Pronađeni pojmovi ("rezultati pretrage") biće prikazani u najkraćem vremenu. Ako Vaš unos precizno odgovara dotičnoj oznaci tipa nekog proizvoda ili artikla (npr. "GAR"), odmah dospevate do mesta za detaljni pregled.

Lista pronađenih pojmova

Međutim, ako uneti podaci pretrage odgovaraju za više artikala ili proizvoda (npr. „GA“), onda će biti prikazan spisak pronađenih proizvoda (lista pronađenih pojmova). Sva mesta pronađenih pojmova biće prikazana plavim slovima.

Na listi pronađenih pojmova prikazuju se maksimalno 20 proizvoda po strani. Ako je pronađeno više od 20 proizvoda, gore i dole na svakoj strani pronađenih pojmova možete videti red sa brojem strana pronađenih pojmova. Strane pronađenih proizvoda možete prelistati ili direktno odabrati određenu stranu.

Grupisanje pronađenih pojmova vrši se u skladu sa rasporedom grupa proizvoda, grupe proizvoda poređane su abecednim redom. Odgovarajuća putanja grupe prikazuje se preko dodeljenih proizvoda, npr.

Svaki nivo možete direktno odabrati klikom na crvenu strelicu. Ako npr. želite da pogledate proizvode iz iste grupe nekog pronađenog pojma, jednostavno kliknite na poslednji nivo. Pri tom se prethodni naglašeni pronađeni pojmovi vraćaju u prvobitni izgled.

Kod pogodaka sa oznakama artikala (npr "GAR NW 04"), na listi pronađenih pojmova prikazuju se maks. 3 pronađena artikla u vezi svakog proizvoda. Klikom na artikal prikazuje se detaljni pregled proizvoda sa svim pronađenim artiklima.

Napomena: Ukoliko Vaš prvobitni unos nije pronašao nijedan pojam, onda sistem za pretragu proizvoda automatski proširuje Vaš unos i prikazuje pronađene pojmove.

Proširena pretraga sa čuvarem mesta

Da li he Vaša pretraga bila neuspešna? Ili želite osigurati da budu prikazane sve varijante vašeg upita za pretragu? Onda je potrebno da koristite čuvara mesta prilikom unosa!
Kao univerzalni čuvar mesta koristi se znak zvezdice. Onda će biti pronađeni svi pojmovi koji na tom mestu sadrže jedan ili više proizvoljnih znakova (ili nikakav znak). Rezultat pretrage u velikoj meri zavisi od toga na kom mestu je postavljen znak zvezdice.

Primeri (podatke unositi uvek bez znakova navoda)

Napomena: Pretraga pomoću znaka zvezdice postavljenog na prvoj poziciji može delimično uzrokovati duže vreme pretrage.